Záruční doba:

Na nový výrobek poskytuje prodejce záruku v trvání 24 měsíců ode dne ověření výrobku, není-li v jednotlivých záručních listech stanoveno jinak.

Záruka se nevztahuje:

Na závady způsobené mechanickým poškozením zboží, tj. přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje (baterie, kolečka, kladky, těsnící elementy, zarezlé čepy), elektrickými výboji (elektrostatické, magnetické pole nebo napěťovou špičkou). Dále se záruka nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací s vozíkem, manipulací neproškoleným personálem, na závady vyplývající z nerespektování návodu k obsluze, na závady vzniklé zanedbáním denní údržby vozíku (dle návodu k obsluze) a na závady vzniklé přetěžováním vozíku nad jeho nominální nosnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé provozem vozíku v nevyhovujícím prostředí (prašné, nebo vlhké). 

Náklady na přepravné v záruční době:

Náklady na přepravné vozíku do dílny prodejce, na adrese Pivovarská 165, 561 69 Králíky, hradí kupující. V případě uznání reklamace hradí přepravné zpět k zákazníkovi prodejce.

Závazné podmínky pro uplatnění reklamace:

Reklamace se přijímají v záruční době prodejcem a to neprodleně po jejich zjištění a bez zbytečného odkladu. Všechny reklamace musí být oznámeny písemnou formou, vyplněním reklamačního protokolu a jeho zasláním na kontaktní email prodejce.

Při uplatnění reklamace je bezpodmínečně nutné k reklamačnímu protokolu doložit osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku (návod k obsluze), nebo dodací list, či příslušnou fakturu k vozíku. Bez těchto dokladů nemůže být záruka uznána a oprava bude účtována.

Uznání nároku na záruční opravu je dále vázáno na podmínku, že:

  1. Nejsou na paletovém vozíku nebo jeho dílech porušeny ochranné plomby (hydraulická jednotka)

  1. Manipulační technika pracuje ve vhodných podmínkách, pro které je určena

  2. Jsou dodržovány pokyny pro jeho údržbu dle tohoto záručního listu

  3. Na paletovém vozíku nebyly provedeny změny odběratelem, nebo třetí osobou.

V podrobnostech platí ustanovení prodejní smlouvy a dále ustanovení obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Záruční opravy jsou zajišťovány v co nejkratším termínu. Na záruční opravu si prodejce vyhrazuje dobu 30. dnů od jejího zahájení.

Reklamační protokol ke stažení zde.